Privacyverklaring ONTMOETJEKEUZE loopbaancoaching

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: ONTMOETJEKEUZE loopbaancoaching, 06-20559030, contactpersoon Coos Bahlmann, ganaar@ontmoetjekeuze.nl.
KvK: 08168880. BTW nr. NL818910306B01.

ONTMOETJEKEUZE verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

ONTMOETJEKEUZE verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Pasfoto of ID-bewijs
 • Interessegebieden
 • Opleidingsinformatie
 • Werkervaring
 • Werkgever
 • Bankgegevens

 

Doeleinden

ONTMOETJEKEUZE verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Dienstverlening in het kader van loopbaanbegeleiding, het opstellen van offertes, cv, brieven en ander content, zowel digitaal als in hard copy.
 • Het onderhouden van contact.
 • Het verrichten van administratieve handelingen en facturering.

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze samenwerking, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat ONTMOETJEKEUZE hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van onze diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van ONTMOETJEKEUZE, persoonsgegevens verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat wij deze gegevens verwerken.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij persoonsgegevens uitwisselen met derden. Dit kan uitsluitend na toestemming van u en staat te allen tijde in het teken van onze dienstverlening en samenwerking.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

ONTMOETJEKEUZE zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ONTMOETJEKEUZE zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft ONTMOETJEKEUZE passende beveiligingsmaatregelen genomen. De website ontmoetjekeuze.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ONTMOETJEKEUZE een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Gedragscode

Wij volgen als NOLOC Erkend Professional de gedragscode zoals opgesteld door het Noloc: www.noloc.nl/gedragscode.

 

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
ONTMOETJEKEUZE loopbaancoaching
t.a.v. Coos Bahlmann
Breegraven 62
7231 JG Warnsveld
06-20559030
ganaar@ontmoetjekeuze.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Wij zullen dan met spoed tot behandeling en oplossing overgaan.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 januari 2020. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van actuele wijzigingen.