Algemene Voorwaarden Ontmoetjekeuze

 

Artikel 1. Definities 1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Ontmoetjekeuze die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten; Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, en training, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
Coachee: degene die deelneemt aan een begeleiding, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.
Coach: degene die de opdracht aanneemt en uitvoert.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Ontmoetjekeuze waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert.; alsmede op alle overeenkomsten tussen Ontmoetjekeuze en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van coaching, trainingen en workshops, en alle werkzaamheden die daarmee samenhangen binnen en buiten de organisatie hierna te noemen ‘opdracht’.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Ontmoetjekeuze.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;

2.4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Ontmoetjekeuze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Tot stand komen van de opdracht

3.1. De door Ontmoetjekeuze gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Ontmoetjekeuze is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk, dan wel mondeling binnen 30 dagen wordt bevestigd;

3.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Met Ontmoetjekeuze gesloten overeenkomsten leiden voor Ontmoetjekeuze tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Ontmoetjekeuze gehouden is haar verplichtingen, binnen reële verwachtingen, zodanig na te komen. Ontmoetjekeuze zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOLOC naar beste inzicht toepassen;

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ontmoetjekeuze het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ontmoetjekeuze aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ontmoetjekeuze worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Ontmoetjekeuze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

4.4 Ontmoetjekeuze is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ontmoetjekeuze is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

 

Artikel 5. Annulering

5.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht schriftelijk of telefonisch te annuleren.
Annulering of wijziging van een loopbaan–,re-integratie-, outplacement-, of stress en burn-outtraject betaald door een zakelijke opdachtgever, kan door die opdrachtgever tot 6 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging korter dan 14 dagen voor aanvang wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.

5.2 Bij annulering van een door een particulier te bekostigen loopbaantraject dat reeds gestart is, worden de kosten van het volledige traject in rekening gebracht.

5.3 Voor losse sessies geldt: Een afgesproken en geplande afspraak kan tot 48 uur voor de afspraak kosteloos worden afgezegd.
Bij annulering binnen 48 uur tot 24 uur voor de coachingsessie is 50% van de vergoeding verschuldigd.
Bij annulering binnen 24 uur is 100% van de vergoeding verschuldigd. De annulering dient telefonisch, per e-mail of whatsapp te geschieden.

5.4 Ontmoetjekeuze heeft het recht de opdracht schriftelijk of telefonisch te annuleren of te wijzigen. In het geval dat opdrachtnemer door overmacht verhinderd is de opdracht uit te voeren en er geen andere coach/trainer beschikbaar is.

 

Artikel 6. Wijziging van afspraken

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

6.3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

6.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7. Geheimhouding

7.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, – handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Ontmoetjekeuze ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;

8.2. Ontmoetjekeuze behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Betaling

9.1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Ontmoetjekeuze aan te geven wijze.

9.2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Ontmoetjekeuze gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

9.3 In geval van niet betalen kan Ontmoetjekeuze de wettelijke rente in rekening brengen voor de openstaande bedragen;

9.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

  • Als van Ontmoetjekeuze meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Ontmoetjekeuze voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 

Artikel 10. Incassokosten

In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.

b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 87,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Ontmoetjekeuze aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

11.2. Buiten lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid van Ontmoetjekeuze beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft; In ieder geval niet meer dan 5000 euro.

11.3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,

11.4. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

11.5 Ontmoetjekeuze zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
1. Enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
2. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.

11.6 Ontmoetjekeuze is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.

11.7 Ontmoetjekeuze zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

11.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van beslissingen die cliënt neemt op basis van de coachingsessies. Coach is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van ongevallen, zaakschade of anderszins ontstane schade. De cliënt/coachee is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van suggesties, aanwijzingen of aansporingen van de coach en de gevolgen daarvan.

 

Artikel 12. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Zie privacyregeling

 

Artikel 13. Geschillen en klachtenregeling

13.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever komen overeen geschillen te behandelen overeenkomstig de klachtenregeling van NOLOC.  Zie klachtenregeling.